Dôvody k ochrane spotrebiteľa

Prečo Vás chránime?

Ochrana spotrebiteľa vychádza zo samotného postavenia jednej zo zmluvných strán uzatvoreného kontraktu. Spotrebiteľ ako účastník zmluvného vzťahu vystupuje v pozícií neskúsenej osoby, ktorá pre svoju vlastnú potrebu uzatvorila s inou osobou zmluvu na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby. Dodávateľ uskutočňuje svoje činnosti, ktorých výsledkom je zisk vyplývajúci z jeho podnikateľskej  činnosti. Pretože dodávateľ uzatvára mnoho zmlúv, má aj oveľa viac praktických skúseností ako spotrebiteľ. Naopak spotrebiteľ, ktorý nekoná na profesionálnej úrovni, nemôže mať rovnaké, ba dokonca ani porovnateľné vedomosti o zákonných podmienkach uzatvárania zmlúv. Z toho vyplýva, že osoba dodávateľa je vo zvýhodnenom postavení oproti spotrebiteľovi, a to najmä z pohľadu informovanosti a vyjednávacej sily. Koncepcia našich zmluvných vzťahov sa zakladá na rovnosti práv a povinností subjektov v rámci súkromnoprávnych vzťahov. Aby sa tento predpoklad naplnil, právna úprava túto nerovnováhu vyvažuje dôslednejšou zákonnou ochranou spotrebiteľa ako slabšej zmluvnej strany.

Spotrebiteľ vo vzťahu k finančným inštitúciam

Vzťahy na finančnom trhu medzi finančnou inštitúciou a spotrebiteľom nie sú rovnocenné. Finančná inštitúcia má o svojich produktoch jednoznačne dokonalejšie informácie, lepšie znalosti celého právneho systému a silnejšie ekonomické zázemie, kdežto spotrebiteľ tu vystupuje ako výrazne slabší subjekt. Spotrebiteľov prístup k informáciám je obmedzenejší a zároveň má väčšinou nižšiu schopnosť tieto informácie spracovať a následne potom svoju pozíciu obhajovať. Finančné inštitúcie navyše často ešte znižujú zrozumiteľnosť informácií, ktoré poskytujú, formulovaním zložitých obchodných podmienok.

Na zníženie nepriaznivých dôsledkov plynúcich z informačnej asymetrie boli prijaté opatrenia ako v oblasti súkromného tak verejného práva. Existujú odporcovia ochrany spotrebiteľa, ktorí zastávajú názor, že zvýšená regulácia prináša aj zvýšené náklady, avšak u dobre nastavenej ochrany spotrebiteľa z nej ťaží aj finančná inštitúcia zvyšovaním jej dôveryhodnosti, ktorá vedie k vyššiemu predaju jej produktov. Cieľom združenia je napomôcť robiť kvalifikované rozhodnutia a efektívne riešiť spory s finančnými inštitúciami.