Základné úlohy združenia

- Kolektívna ochrana spotrebiteľov a ich oprávnených záujmov, podávanie individuálnych a kolektívnych žalôb na ochranu spotrebiteľa v zmysle § 3 ods. 5 zák. č. 250/2007 Z.z. na ochranu spotrebiteľa

- Zastupovanie spotrebiteľov v občianskom súdnom konaní ako aj v rozhodcovskom konaní

- Vstup do spotrebiteľských sporov v pozícii vedľajšieho účastníka v zmysle § 93 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku

- Prispievanie k informovanosti spotrebiteľov, poskytovanie odborných konzultácií v rámci spotrebiteľského poradenstva

- Rozvíjanie edukačnej a informačnej činnosti pre spotrebiteľov formou propagačných akcií s cieľom posilnenia právneho vedomia spotrebiteľov

- Spolupráca s príslušnými orgánmi štátnej správy a samosprávy pri tvorbe a kontrole plnenia štátnej a komunálnej spotrebiteľskej politiky

- Výkon mediácie sporov medzi spotrebiteľmi a dodávateľmi za účelom mimosúdneho riešenia sporov

- Podávanie podnetov orgánom štátnej správy, samosprávy a obciam v súvislosti s plnením ich úloh vo veciach ochrany spotrebiteľa.

- Spolupráca s mimovládnymi organizáciami, inštitúciami a orgánmi, ktoré majú podobné alebo rovnaké zameranie ako združenia.

- Spolupráca s inými spotrebiteľskými združeniami a organizáciami